Etický Kódex Sparťana

 1. Sparťan núti svoju myseľ a telo do tých najkrajnejších limitov
 2. Sparťan dokonale ovláda svoje emócie
 3. Sparťan sa neustále učí
 4. Sparťan pomáha druhým
 5. Sparťan je vodca
 6. Sparťan si stojí za tým v čo verí a to za každú cenu
 7. Sparťan pozná sám seba, svoje slabiny aj svoje kvality
 8. Za sparťana hovoria skutky , nie slová
 9. Sparťan žije každý deň, ako keby to bol jeho posledný

 

Sezóna 2016:

 •  Spartan Sprint Praha – 8 km, 24 prekážok, čas 1 hod. 10 min.
 • Spartan Super Kouty nad Desnou – 18 km, 28 prekážok – čas 4:31
 • Spartan Sprint Košice – 7,5 km, 21 prekážok – 1:32
 • Spartan Charity Košice – 7,5 km, 21 prekážok – 0:52
 • Spartan Super Valčianska Dolina – 19 km, 28 prekážok – 4:52
 • Spartan Sprint Litovel – 9 km, 24 prekážok – 1:40
 • Spartan Beast Liberec – 30 km, 34 prekážok – 7:21